Chứng nhận hợp quy sản phẩm sơn đá HBA, sơn giả đá HBA